Sadwaande: Archeology

29 Septimber 2000

Dizze Sadwaande giet oer archeology. Provinsjaal archeolooch Gilles de Langen fertelt oer fynsten yn eardere terpen, lykas de ferneamde fibula fan Winaam. We sjogge by ôfgravingen, ûnder oare by de Aldehou dêr't in parkearkelder komme moat. We sjogge by it wurk fan archeologysk advysburo Raap dat grûnmeunsters nimt. En we sjogge by detektor-amateurs, se fine benammen in soad munten. Prinses op learzens giet op ûndersyk út yn de dunen.