Sadwaande: Bewarje

09 April 2001

Dizze Sadwaande giet oer bewarje. Wat bewarje we en wêrom? Jasper Pool bewarret alles oer Surhuzum, fan ansichtkaarten oant krantestikken. Sjoernalist Jack Kooistra bewarret alles oer de Twadde Wrâldoarloch. En we sjogge yn it depot fan it Fries Museum en it argyf fan Noardeast-Fryslân. Prinses op learzens wol ek alles bewarje.