Sadwaande: Blyn

22 Novimber 2000

Dizze Sadwaande giet oer blyn wêze. We sjogge by Petra Bouma yn Holwert dy't 15 jier lyn blyn waard. Hoe rêdt se har? We sjogge ek by Visio, dêr't helpmiddelen binne lykas brillen en stokken. En we sjogge by Theo Witteveen dy't in soad help hat fan syn helphûn. Prinses op learzens hat de gek mei it blyn wêzen.