Sadwaande: Boartersguod

24 Novimber 1999

Dizze Sadwaande giet oer boartersguod fan doe en no. We sjogge by it Van Haren Museum dêr't boartersguod fan eartiids is, en we sjogge wat de trends fan no binne, lykas de Furby. Ek kompjûterspultsjes binne populêr. By de famylje Kuiper yn Boalsert sjogge we hoe't se dêr mei omgeane. Ek sjogge we by de spultsjewinkel Spellekijn, dêr't Gerard Mulder sels in spul betocht hat dat ek echt op de merk útbrocht is. Prinses op learzens betinkt ek sels in spul.