Sadwaande: Brieven

13 Juny 2001

Dizze Sadwaande giet oer brieven. We prate mei twa jonges dy't it 'brievenbusproject' opset ha, om minsken wer oan it kaartskriuwen te krijen. Se ha in 100 meter lange brief mei lokwinsken foar it oansteande keninklik breidspear makke. We freegje minsken op strjitte ek om in kaart te skriuwen. We sjogge by it postsortearsintrum, by ien mei as hobby briefskriuwen en ien dy't noait post krijt. En we sjogge by it FLMD dêr't de brieven van Nynke van Hichtum bewarre wurde. Prinses op learzens is fereale op de postboade.