Sadwaande: Brij

12 Maaie 1999

Dizze Sadwaande giet oer brij. We sjogge op in suvelbuorkerij op De Tynje dêr't ferskate soarten brij makke wurde en ek ferkocht yn glêzen flessen. Mei bernedokter De Vries fan MCL ha we it oer wat bern fan har âlden meikrije. By Scherjon yn Noardburgum sjogge we hoe't klompen makke wurde, Eelke hat it fan syn heit leard en dy wer fan syn heit. En we sjogge ferskate sulveren leppels út de kolleksje fan it Fries Museum.