Sadwaande: Buertskoalle

18 April 2001

Dizze Sadwaande giet oer de buertskoalle yn de Ljouwerter Frijheidswyk. It is net echt in skoalle, mar in projekt dêr't ferskate partijen yn gearwurkje lykas skoallen, plysje en de byb om bern mear kânsen te jaan. We prate dêroer mei de projektlieder en fansels mei de bern dy't dûnsles krije en knutselje. Troch de skoalle is der minder fandalisme yn de wyk. Prinses op learzens wurdt fandalistysk.