Sadwaande: De fyts

07 Maart 2001

Dizze Sadwaande giet oer de fyts en fytse. We sjogge by in fytsefabryk dêr't fytsen monteard wurde en hearre wat de nijste feroaringen binne op it mêd fan de fyts, lykas in chip tsjin stellerij. We sjogge ek by Riecus van Veen dy't al 700.000 kilometer fytst hat. En by de VVV fernimme se dat fytse populêr is, der binne tal fan fytsrûtes, faak mei in tema. En ha de skoalbern wat in knappe fyts? Prinses op learzens sjocht wol wat yn it wite fytseplan.