Sadwaande: De Harkema

22 Maaie 2002

Dizze Sadwaande giet oer De Harkema. Wat opfalt is dat in soad Harkiten har eigen hûs bouwe, hoe komt dat? En wêr komt dy giele stien wei? We prate mei jonge boufakkers dy't yn eigen tiid har hûs bouwe en we sjogge by De Spitkeet, it âldste hûs fan it doarp. We hearre oer de skiednis en wat de aard fan de Harkiten is. Floris is gek op boufakkers, en dan benammen ien spesjaal plakje.