Sadwaande: Disko

08 Novimber 2000

Dizze Sadwaande giet oer disko, diskomuzyk en diskodûns. We sjogge watfoar dûnsstilen der binne, fan freestyle oant breakdance. Ek sjogge we by de leden fan Unidentified Musical Obession dy't housemuzyk meitsje en we sjogge by DJ-kollektyf Appeltaart dat 'foute' platen draait. En prinses op learzens draait ek mar oft dat sa'n sukses is...