Sadwaande: EIM-projekt

20 Febrewaris 2002

Dizze Sadwaande giet oer it EIM-projekt. EIM stiet foar Eigen Initiatief Model en dizze kursus wurdt jûn op it Friesland College oan minsken mei in ferstanlike beheining. Se leare om harsels better te rêden en mear foar harsels op te kommen. We folgje Thea de Jong dy't hiel goed mei hynders kin en sjogge by Sonja van der Wal dy't keukenhelp is. Ek prate we mei begelieders. En Ingrid krijt help by de presintaasje fan Jan Jelle Draaisma. Floris wol de gong skilderje, mar oft se dat handich oanpakt...