Sadwaande: ekologysk buorkje, oplieding (diel 6), rjochtbank (diel 1) en azc yn Dokkum

27 Maaie 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear de start fan in nije rige: de rjochtbank. Wat bart dêr allegear by it Iepenbier Ministearje? We sjogge by in ekologyske boer yn Pitersbierrum. Yn de searje oer twa froulju dy't in oplieding dien ha om wer oan it wurk te kinnen sjogge wat sjen komt by it skriuwen op in fakatuere. En der is in reportaazje en in petear oer it azc yn Dokkum, dêr wenje 500 asylsikers en se wolle graach oan it wurk, mar dat mei net.