Sadwaande: Ekologysk grien

04 April 2001

Dizze Sadwaande giet oer ekologysk grien. We sjogge op de ekopleats Hamstermieden yn Droegeham dêr't it gebou duorsum is, stroom opwekt en wetter suvere wurdt. Se ha ek kursisten en dy sliepe yn keammerkes boud yn de stâl. We sjogge ek yn Ferwert dêr't ien in tún fan trije bunder hat mei tal fan fruitbeammen en in túnûntwerper leit út hoe't je tún ekologysk meitsje kinne en lit syn eigen tún sjen. Prinses op learzens wit eins net wat mei ekologysk grien bedoeld wurdt.