Sadwaande: faksins, klokmakker, noed oer plattelân en oplieding (diel 1)

22 April 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear sjogge we by it wurk fan klokmakker Hans Visser yn Drylts, we prate mei deputearre Sicko Heldoorn oer de noed dy't de Feriening Lytse Doarpen hat oer it folbouwen fan it plattelân en yn in nije searje folgje we twa froulju dy't in oplieding dien ha om wer oan it wurk te kinnen en we sjogge by de GGD dy't reizgers faksinearret foar fiere lannen.