Sadwaande: Feesyktes

08 Maart 2000

Dizze Sadwaande giet oer feesyktes. Strange regels moatte derfoar soargje dat syktes by bisten opspoard en ferholpen wurde. We rinne mei in feedokter mei dy't by de kij sjocht. We sjogge by it wurk fan de Sûnenstsjinst foar bisten, by de slachter en yn de supermerk dêr't suvel goed kuolle wurde moat. En we sjogge by IPC Dier yn Oentsjerk en by it opheljen fan de molke by de boer.