Sadwaande: Ferkearsfeilichheid

17 Jannewaris 2001

Dizze Sadwaande giet oer ferkearsfeilichheid. In meldpunt sammelet gefaarlike diken, lykas de dyk by Easterein dêr't skoalbern fytse op in smelle dyk en frachtweinen hurd ride. We prate mei deputearre Piet Bijman, leare fan in rydynstrukteur wat we dwaan moatte ast mei de auto yn de berm rydst. Yn Drachten krije skoalbern les yn de ferkearstún. Prinses op learzens fytst troch de stêd, komt dat goed?