Sadwaande: Ferkiezingen

06 Maart 2002

Dizze Sadwaande giet oer de gemeenteriedsferkiezingen. We sjogge yn de gemeente Wûnseradiel, in plattelânsgemeente mei 27 doarpen en hast 12.000 ynwenners. Net elkenien is op de hichte fan de polityk, oaren fine dat der te min bart. We folgje Willemijn van der Werf, riedslid en wethâlder Karel Helder en we sjogge by de jeugdried. Floris hat har eigen partij JEB, Jo Eigen Belang.