Sadwaande: Fertutearzje

06 Juny 2001

Dizze Sadwaande giet oer fertutearzje: rommel op strjitte, yn it wetter, hûnestront, kaugom op de dyk en graffity. We sjogge op it stasjon yn Ljouwert dêr't it ôffal faak net yn jiskebakken ferdwynt, net yn de treinen, net op de perrons en net by it busstasjon. We prate mei tal fan skjinmakkers en sjogge by it wykteam dat de Schepenbuurt kreas hâlde moat. En we hearre wat it Halt-buro docht mei jongeren dy't strafbere feiten plege. Prinses op learzens komt as famylje Flodder yn in kreaze wyk.