Sadwaande: Fisk

11 Oktober 2000

Dizze Sadwaande giet oer fisk. We sjogge op in skip dat fan Lauwerseach útfart mei in groep manlju dy't te seefiskjen sille, wat fange se? We sjogge op de fiskôfslach fan Harns dêr't fisk sortearre wurdt, ferkocht op de feiling en ynferzen foar de Japanske merk. By fiskrestaurant Op Hatsum leare we hoe't je fisk lekker klearmeitsje kinne. En wat slacht prinses op learzens oan de heak?