Sadwaande: Fuort fan hûs

23 Jannewaris 2002

Dizze Sadwaande giet oer fuort fan hûs. We sjogge by trije minsken dy't foar har wurk in skoft fan hûs binne, op see. Josje Cuperus is de helte fan de tiid allinne om't har freon op de grutte feart sit, wat docht dat mei har relaasje? Hoe sit dat by marine-offisier Melvin van der Leij en syn partner? En we sjogge by de jonge Onne Steneker, dy't op de seefeartskoalle sit, is hy ek ûnwennich?