Sadwaande: Genietsje

31 Jannewaris 2001

Dizze Sadwaande giet oer genietsje. We prate mei Immie Jonkman, se naam ûntslach by Omrop Fryslân om as freelancer oan de slach te gean. It lykwicht fine tusken wurk en frije tiid falt net altyd ta. We hearre ek wêr't Foppe Kielstra fan genietsje kin en we prate mei de haadmûnts fan it boeddhistyske kleaster yn Makkingea. En prinses op learzens kin fan in soad saken genietsje.