Sadwaande: Gers

17 Oktober 2001

Dizze Sadwaande giet oer gers. Der binne wol fyftich soarten gers yn Fryslân. We sjogge mei ekolooch Eddy Wymenga by de soarten yn it lânskip, by in feehâlder yn Aldeberkeap hoe't er soarten gers groeie lit dat goed foar de kij is. Ek sjogge we by in gersdrûgerij yn Loaiïngea. Floris hat in kwis mei siswizen.