Sadwaande: Hânwurk

17 Maaie 2000

Dizze Sadwaande giet oer hânwurk. We sjogge oft hannen wat fertelle kinne oer it wurk dat ien docht, en we sjogge ek by wurk dat mei de hân dien wurdt en net oernommen is troch masines. We sjogge yn Easterlittens wat minsken mei hannen hawwe en by it Centrum Vakopleiding yn Drachten dat minsken opliedt yn de wurkpleats. We sjogge by it wurk fan de protezemakker en de smid yn Burdaard.
Prinses op learzens lit it hûs himmelje mei in op ôfstân betsjinbere hân.