Sadwaande: Humor

12 Jannewaris 2000

Dizze Sadwaande giet oer humor. Wêr moatte minsken om laitsje? En wurket in grap mei in ferburgen kamera ek? We besykje it mei jild en in beurs oan in toutsje. Bern binne gek op moppen, se fertelle der in hiel soad. En we prate mei de Ljouwerter kabaretier Jan Jaap van der Wal dy't yn Ljouwert optrede sil. En Teake van der Meer stiet garant foar in jûn fol laitsjen. Prinses op learzen makket ek grappen.