Sadwaande: Hûnen

09 Febrewaris 2000

Dizze Sadwaande giet oer hûnen. We sjogge by Trienke Tjepkema, se hat in Martin Gaus Hondenschool yn Terbant dêr't se treningen jout. Focco Huisman is hûnepsycholooch en behannelet hûnen. We sjogge ek by it wurk fan de HUS, Honden Uitlaat Service. Eigener Joca van der Mee fynt net dat se in hûnebaan hat. En we sjogge by Martin en Riki Tukkers op De Haule, se fokke bloedhûnen en ha al tal fan prizen wûnen. De keamer stiet fol mei bekers en oarkonden. Prinses op learzens is by de seehûnekresj yn Pieterburen.