Sadwaande: Hynders

18 Oktober 2000

Dizze Sadwaande giet oer hyders, it Fryske hynder om krekt te wêzen. We sjogge by hynsteman Hessel Bouma dy't Fryske hynders hat, alles oer de ferskate tugen wit en oer de skiednis fan it Fryske hynder. Hy hat ek in lykkoets en in tilbury. We hearre wat der feroare is oan it uterlik fan it hynder dat fan wurkhynder mear in sporthynder wurden is. We sjogge by in dressuer yn de maneezje en by it pronkriden yn Frysk kostúm yn Warkum. Prinses op learzens docht in cowgirl-act.