Sadwaande: Hynstesintrum

02 Oktober 2001

Dizze Sadwaande giet oer it Fries Paarden Centrum yn Drachten. Dat is krektlyn iepene, mei keninginne Beatrix. Der is in grutte evenemintehal, in maneezje en sels in hotel. We sjogge by de training, keuring en yn de stâlen en der is ek in tentoanstelling oer de skiednis, mei sjeas en Frysk kostúm. We sjogge ek by keunstner Hans Jouta. Floris is hynsteflústerer.