Sadwaande: Iselmar

24 Maaie 2000

Dizze Sadwaande giet oer de Iselmar. It wetter is fan belang foar de wetterstân yn de provinsje, dêrom wurdt de kwaliteit metten. We sjogge by dat wurk fan Wetterskip Fryslân. We binne mei te farren op in ielfiskersskip en we sjogge mei in boskwachter by in bysûnder natuergebiet by de Iselmar. En prinses op learzens soarget foar in riedsel, swimt der no in haai?