Sadwaande: It fersierde lichem

07 Juny 2000

Dizze Sadwaande giet oer it fersierde lichem. We sjogge wat bodypaint ynhâldt, sjogge by in sierademakker en litte in hennafersiering sette. Trije kursisten toane har model bodypaint by de kursus. In snor of burd is in sieraad by de man. By de barbier sjogge we ferskate modellen. By de sieradesaak leare we wat de trends binne. Prinses op learzens fettet it begryp fersiere hiel oars op.