Sadwaande: Katten

16 Jannewaris 2002

Dizze Sadwaande giet oer katten. We sjogge by trije katteleafhawsters: Francien Westering tekenet katten en skriuwt deroer yn de Margriet, Marja Dam hat 16 raskatten en giet der ek mei nei shows. En Jacqueline Claus, ek wol bekend as it kattewyfke, wenne mei 98 katten yn Minnertsgea, mar moast dêrwei, No hat se har 'poezenparadijs' yn Aldebiltsyl, mei 56 katten. Ek binne der ynstjoerde kattefilmkes te sjen en Floris wol graach Minoes wêze.