Sadwaande: Keunst

16 Maaie 2001

Dizze Sadwaande giet oer keunst. Wat hinget der by minsken thús oan de muorre? Guon sammelje keunst, oaren ha wat fan de Keunstútlien en wer oaren ha wurk as oantinken oan de muorre. We sjogge by byldzjend keunstner Irma Kamp en hearre fan Kie Ellens hoe't er keunstners begeliedt yn de saneamde WIK-regeling. In soad keunstners kinne net inkeld fan har wurk libje, Peter Bax yn Snits kombinearret dêrom keunstútlien, listemakkerij en galery mei elkoar. Prinses op learzens makket ek keunst fansels.