Sadwaande: Klusse

10 Maaie 2000

Dizze Sadwaande giet oer klusse, putsjes yn en om 'e hûs by in ferbouwing dus. We prate mei in oannimmer/timmerman en in skilder dy't tips jouwe. En we sjogge by in stel yn Noardburgum, de frou seit wat se ha wol, de man makket it en we sjogge noch by in oar ferboud hûs, dêr't neat fan op itselde plak stean bleaun is. Prinses op learzens is yn de boumerk.