Sadwaande: kninefokker, binnenfeartskip en sykhelterapeut

08 April 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. Nije fakatueres, de kwestje en de staazjerinner, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear sjogge by it wurk fan in sykhelterapeut dy't helpt by fobyen, eangsten en hyperfentilaasje. Staazjerinner Wendy van Gelderen rint in dei mei skipper Pieter Brouwer mei op syn binnenfeartskip. Yn de kwestje steane twa partijen tsjinoer elkoar: kninefokker en dierebeskerming.