Sadwaande: Langwar

05 Juny 2002

Dizze Sadwaande giet oer Langwar. Yn dit wettersportdoarp is twaspjalt oer de stream fan toeristen. De iene fynt it moai en profitearret derfan, de oare fynt it te drok. We prate mei in foar- en in tsjinstanner wylst we farre mei havenmaster Menno Sappé. We prate ek mei oare minsken fan it doarp, lykas de winkelman, in ûndernimmer en in âld-fisker. Floris wit fan elkenien de nijste nijtsjes.