Sadwaande: Leafde

22 Maart 2000

Dizze Sadwaande giet oer de leafde. We sjogge by ferskate stadia fan leafde: we sjogge by in pear dat trout, prate mei twa âldere pearen dy't al 50 jier troud binne en sjogge op skoalle by learlingen dy't noch mar krekt ferkearing hawwe.