Sadwaande: Ljocht

06 Febrewaris 2002

Dizze Sadwaande giet oer ljocht. We sjogge watfoar ljocht der yn de fjoertoer fan Skiermûntseach sit, krije útlis oer de wurking fan ljocht. Keunstner Pierre Mansire tovere de Omropstudio om yn wat magysk inkeld troch mei ljocht te wurkjen en wat docht it ljocht yn in disko? Floris docht alle lampen yn in winkel út.