Sadwaande: Moade

01 Desimber 1999

Dizze Sadwaande giet oer moade. We sjogge by Magister Alvinus yn Snits watfoar klean oft de learlingen oan hawwe. Der binne ferskate stilen: gabber, house, kak, alternatyf. De ien hat in 'hanenkam', de oar hat merkklean. We prate mei de ynkeaper fan kleanwinkel Skooter dy't boppe-op de trends sit, en wat is it nut fan bedriuwsklean? Ta beslút sjogge we by in kursus mannequin, hoe moatte je as model rinne? Prinses op learzens showt allerhanne klean.