Sadwaande: Nacht

20 Desimber 2000

Dizze Sadwaande giet oer de nacht. Twa kristlike minsken fertelle wat de krystdagen foar har betsjutte, we hearre fan Ultsje Hosper fan It Fryske Gea wat ljochtfersmoarging foar de fûgeltrek docht en in heks leit út wat se docht. Skriuwer Mindert Wijnstra fertelt in spannend ferhaal en prinses op learzens is benaud yn it tsjuster.