Sadwaande: Netwurkje

16 Febrewaris 2000

Dizze Sadwaande giet oer netwurkje. NHL-dosint Anton Wachter jout dêr kursussen yn en leit út watst dwaan en net dwaan moatst. We sjogge ek by it frouljusnetwurk, dêr't 65 froulju by oansletten binne. It bestjoer fertelt oer nut en needsaak. En we sjogge by de sakeklup fan SC Hearrenfean. Tal fan mannen komme dêr by elkoar om te iten, te praten en kontakten te lizzen. Prinses op learzens is ek oan it netwurkjen of is it no 'net wurkje'?