Sadwaande: Offal

20 Oktober 1999

Dizze Sadwaande giet oer ôffal. We sjogge dat de heffingen foar ôffal ferskille per gemeente en prate dêr mei twa wethâlders oer. We sjogge by it wurk fan de 'snuffelaar' dy't de kliko's kontrolearret op it skieden fan ôffal. Yn Weststellingwerf skiede se neffens diftar. Prinses op learzens bringt it ôffal oer de gemeentegrins, dat is goedkeaper.