Sadwaande: Rûke

01 Maart 2000

Dizze Sadwaande giet oer rûke en geuren. Wêrom rûkt wat lekker en stjonkt wat oars. In KNO-dokter leit de wurking fan de noas en it rûken út. We sjogge yn de praktyk fan in aromaterapeute en op it Van Hall Instituut is geur belangryk by de oplieding Voedingsmiddelentechnology. Prinses op learzens wol de stjonkende ôffalbulte te liif gean mei spuitbussen.