Sadwaande: Sâlt

10 April 2002

Dizze Sadwaande giet oer sâlt. It eardere sâltfabryk Frima, no Frisia, moat op syk nei nije winlokaasjes om te boarjen. Yn de buert is in soad protest en ferset fanwege de boaiemdelgong. We prate mei ferskillende partijen, it fabryk, tsjinstanners, boargemasters en boeren. Prinses op learzens soarget op eigen wize foar sâlt.