Sadwaande: Seefeart

07 Febrewaris 2001

Dizze Sadwaande giet oer seefeart. We sjogge op Skylge op it maritym ynstitút Willem Barentsz, prate mei studinten. We sjogge ek hoe't se wenje en watfoar lessen oft se krije. Der is grut ferlet fan personiel, dat fernimme de reder en it útstjoerburo ek. Prinses op learzens wol ek farre. En fansels mei in shantykoar net ûntbrekke.