Sadwaande: Sjonge

14 Maart 2001

Dizze Sadwaande giet oer sjongen. We sjogge by in bernekoar en in klassyk koar en prate mei de diriginten Jildou Talman en Leendert Runia. Ek sjogge we by in les fan in sjongpedagooch en by sigeunermuzyk. Prinses op learzens sjongt lekker yn de badkeamer.