Sadwaande: Softdrugs

10 Jannewaris 2001

Dizze Sadwaande giet oer softdrugs. We sjogge yn in coffeeshop, prate mei blowers, in jongereinwurker en in kweker. Prinses op learzens besiket ek wat te smoken.