Sadwaande: Starters

11 Novimber 1998

Dizze Sadwaande giet oer startende ûndernimmers. We sjogge by de finale fan de starterskompetysje, prate mei saakkundigen fan de Keamer fan Keaphannel en prate mei ferskate starters lykas spultsjewinkel Spellekijn, túnbedriuw Van Tuinen, ferpakkingsbedriuw Impack en hotel-restaurant De Abdij.