Sadwaande: Stellingwerfsk

28 Novimber 2001

Dizze Sadwaande giet oer it Stellingwerfsk. We sjogge by de Stellingwarver Schrieversronte, dêr't it wurdboek makke wurdt en binne op in basisskoalle dêr't bern leskrije yn de eigen streektaal. En we sjogge by in koar dat ek yn it Stellingwerfsk sjongt. En Floris praat ek Stellingwerfsk.