Sadwaande: Stinzeplanten

29 Maaie 2002

Dizze Sadwaande giet oer stinzeplanten. De planten bloeie al foardat de beammen yn it blêd komme en steane benammen by stinzen, lykas de Skierstins yn Feanwâlden, it Poptaslot yn Marsum en Martenastate yn Koarnjum. We hearre wêr't de planten weikomme en wat der sa bysûnder oan is. Ek sjogge we by in kweker en by biolooch D.T.E. van der Ploeg dy't alles oer stinzeplanten wit. Fansels kin Floris wol fertelle hoe't de stinzeplanten hjir telâne kommen binne.