Sadwaande: Swier wurk

09 Desimber 1998

Dizze Sadwaande giet oer swier wurk, lichaamlik en geastlik. We sjogge by it wurk fan Rendac, it stjonkfabryk dat kadavers ferwurket, by de jiskeman yn Drachten en by it mortuarium yn it MCL. Ingrid praat mei in ARBO-bedriuwsdokter.