Sadwaande: Swimme

20 Juny 2001

Dizze Sadwaande giet oer swimme. We sjogge by swimparadizen, lykas de Blauwe Golf yn Ljouwert. Bern fine it moai, mar it is dreech om de eksploitaasje rûn te krijen. We sjogge by swimbad De Welle yn Drachten hoe't de suvering wurket en we sjogge by de swimles. En by trije talinten fan swimklup DZPC. Prinses op learzens docht oan syngroanswimmen.